Trainingen. Just Focus

Het managen van verandering (managementtraining)

Medewerkers ondersteunen in een veranderende organisatie

In veranderingsprocessen is een belangrijke rol weggelegd voor direct leidinggevenden. Hun leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden zijn bepalend voor de mate waarin zij hun medewerkers kunnen stimuleren en faciliteren in het effectief omgaan met de veranderingen op de werkplek en het nemen van hun verantwoordelijkheid voor de toekomst door te werken aan hun inzetbaarheid.

Het programma is gericht op bewustwording van de eigen attitude in veranderingsprocessen en het stimuleren van eigenaarschap voor de eigen loopbaan. Tenslotte kunnen ook leidinggevenden worden getroffen door de verandering. Daarom is het ook voor deze groep belangrijk om stil te staan bij hun eigen copingstrategieën en de noodzaak om te investeren in eigen inzetbaarheid. In het verlengde hiervan zal van de leidinggevenden verwacht worden dat zij voorbeeldgedrag tonen door te werken aan hun eigen employability en mobiliteit. Actief aan de slag gaan met de persoonlijke consequenties van een reorganisatie zal hen bovendien helpen zich beter te verplaatsen in de eventuele weerstanden en belemmeringen van hun medewerkers. Op de tweede trainingsdag formuleren de leidinggevenden hun taken en verantwoordelijkheden in verandering. 

Het resultaat is dat de leidinggevenden een duidelijk beeld hebben van hun rol in verandering en handvatten om inzetbaarheid te vergroten. Zij maken zich vaardigheden eigen om adequaat om te gaan met belemmeringen en weerstanden, en om verdiepende gesprekken te voeren die resulteren in concrete acties om inzetbaarheid te vergroten.